Ordlista

Det finns vissa ord och begrepp som är speciella för rekonstruktioner och obestånd. Här förklarar vi vad de vanligaste orden betyder.


Abandonera
Konkursförvaltaren avstår från viss egendom som annars skulle ingått i konkursboet. Till exempel lämnas ibland inventarier kvar i lokaler som gäldenären hyrt eftersom kostnaderna för omhändertagande överstiger försäljningsintäkten.

Ackord
Ackord innebär nedskrivning av företagets skulder. Om ett ackord är på 25 procent betyder det att fordringsägarna får betalt med 25 procent av sina fordringar.

Anmärkning
Konkursförvaltare eller borgenär anser att en bevakad fordran i en konkurs är felaktig.

Beneficium
Egendom som gäldenären får behålla vid utmätning eller konkurs.

Bevakning
Borgenären meddelar tingsrätten vilken fordran hen har i en konkurs.

Borgensman
En person som lovat att betala någon annans skuld (exempelvis ett lån) om låntagaren, gäldenären, själv inte betalar.

Borgenär
En person som har en fordran mot någon annan. Benämns även fordringsägare.

Borgenärssammanträdet
Möten vid tingsrätten. Om tingsrätten godkänner ansökan om rekonstruktion hålls det första borgenärssammanträdet inom cirka tre veckor efter godkänd ansökan.

Edgångssammanträde
Företrädare för ett bolag eller annan försäkrar inför tingsrätten under straffansvar att de tillgångar och skulder som antecknats i bouppteckningen såvitt han/hon vet är riktiga.

Efterbevakning
Borgenären meddelar tingsrätten mot en viss avgift efter bevakningstidens utgång vilken fordran hen har i en konkurs.

Finansiell rekonstruktion
Finansiell rekonstruktion är den del av rekonstruktionen som tar sikte på balansräkningen och skulderna.

Företagshypotek
Säkerhet i en borgenärs lösa egendom.

Företagsrekonstruktion
En företagsrekonstruktion är ett alternativ till konkurs om du har ett bra företag som fått ekonomiska problem som är möjliga att lösa enligt lagen om rekonstruktion.

Förmånsrätt
Förmånsrättslagen reglerar i vilken inbördes ordning fordringsägare har rätt till betalning ur gäldenärens egendom.

Förvaltarberättelse
Konkursförvaltaren uttalar sig skriftligen om orsaken och tidpunkten för gäldenärens obestånd, hur bokföringen är skött, om det har förekommit återvinningsbara rättshandlingar, om det har förekommit någon olaglig värdeöverföring eller om någon är skadeståndsskyldig.

Fysisk person
Juridisk benämning på en person.

Gäldenär
Ett företag eller person som har en skuld till någon annan (borgenären).

Halvårsberättelse
Konkursförvaltaren ska skriftligen ange vilka åtgärder hen har vidtagit under det senaste halvåret.

Handräckning
Tvångsmedel enligt vilket Kronofogden tar hand om egendom och överlämnar till sökanden.

Insolvens
Synonym till obestånd.

Jäv
Konkursförvaltaren är förhindrad att åta sig uppdraget på grund av att hen tidigare har haft vissa kopplingar till gäldenären eller borgenären.

Juridisk person
Aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomiska och ideella föreningar, dödsbo samt konkursbo.

Konkurs
En persons tillgångar omhändertas av en konkursförvaltare och säljes, varefter de pengar som kommer in fördelas mellan fordringsägarna enligt en bestämd ordning (förmånsrättsordningen).

Konkursbo
En juridisk person som består av konkursgäldenärens tillgångar och som företräds av konkursförvaltaren.

Konkursbouppteckning
En förteckning över en persons tillgångar och skulder per dagen för konkurs. Skall ges in till tingsrätten av konkursförvaltaren.

Lönegaranti
Företagets anställda har under en företagsrekonstruktion, på samma sätt som vid en konkurs, rätt att under viss tid få sin lön från Länsstyrelsen. Företaget får då en skuld till Länsstyrelsen, vilken ska regleras efter en genomförd företagsrekonstruktion. Om rekonstruktionen innefattar ett offentligt ackord kommer en stor del av denna skuld att omfattas av ackordet.

Lös egendom
Egendom som inte är jord.

Massafordran
Fordran mot konkursboet som har uppkommit efter konkursdagen.

Närstående
Vissa fysiska och juridiska personer som är nära sammankopplade med gäldenären på grund av släktskap eller ekonomiska förhållanden.

Obestånd
En juridisk eller fysisk persons oförmåga att betala sina skulder i takt med att de förfaller till betalning. Oförmågan får inte vara tillfällig. Benämns även insolvens. Utgör grund för konkurs. Vid en företagsrekonstruktion krävs det inte att företaget är på obestånd. Det räcker att det har betalningssvårigheter, som kan vara tillfälliga.

Panträtt
Den rätt som uppstår när någon (panthavaren) får en säkerhet för en fordran mot någon annan (pantsättaren). Om betalning inte sker får panthavaren sälja (realisera) panten.

Preskription
Borgenären kan inte göra gällande en fordran hos gäldenären på grund av att det har dröjt för lång tid mellan fordrans uppkomst och framställt krav.

Rekonstruktion i sak
Del av företagsrekonstruktionen där organisationen och verksamheten i företaget ses över.

Rekonstruktionsplan
Planen för hur rekonstruktionen ska genomföras och vilka åtgärder som ska vidtas för att företaget ska kunna bedriva en lönsam verksamhet. En preliminär rekonstruktionsplan ska presenteras av rekonstruktören vid det första borgenärssammanträdet vid tingsrätten, som ska ta ställning till om rekonstruktion ska få fortsätta.

Rekonstruktör
Rekonstruktören leder rekonstruktionen genom att driva och övervaka processen, ge råd och se till att företaget följer reglerna för rekonstruktionen.

Separationsrätt
Egendom som inte ingår i ett konkursbo på grund av att den tillhör någon annan än gäldenären.

Slutredovisning
Konkursförvaltaren redovisar hur hen har förvaltat konkursboets medel.

Tillsynsavgift
En avgift som konkursboet betalar till Domstolsverket vid konkurser som avslutas genom utdelning.

Tillsynsmyndighet
En myndighet som utövar tillsyn över konkursförvaltarens arbete.

Underhandsackord
Ackordsuppgörelse utan att någon domstol är involverad.

Utdelning
De pengar som borgenärer erhåller efter ett fastställt utdelningsförslag.

Utdelningsförslag
Konkursförvaltarens förslag om hur konkursboets tillgångar ska fördelas mellan borgenärerna.

Utmätning
Kronofogden tar tvångsvis egendom som tillhör en gäldenär och säljer den för en borgenärs räkning.

Återvinning
Konkursförvaltare eller i vissa fall borgenär begär att en rättshandling som en gäldenär har gjort före en konkurs eller en företagsrekonstruktion ska gå åter till gäldenären.

Äganderättsförbehåll
En säljare har förbehållit sig äganderätten till lös egendom fram till dess köparen har erlagt full betalning för egendomen.