Rekonstruktionen steg för steg

Vår uppgift är att lotsa dig genom regelverken, som kan kännas krångliga och besvärliga. Tillsammans går vi lugnt och metodiskt igenom alla dina möjligheter. Ju tidigare vi kommer in, desto större chans har vi att rädda ditt företag.


AC_Trappan


I vår broschyr hittar du överskådlig information om hur en rekonstruktion går till. Du hittar även bra information i texten nedan. 

1. Startmöte 

Du får tydligt veta om ditt företag kan rekonstrueras. Och hur du skyddar dig mot exempelvis personligt ansvar för skatter. Startmötet är gratis. Vi ägs av en stiftelse utan vinstintresse. 
Vi håller också i kontakten med myndigheter och fordringsägare. Våra jurister och ekonomer har lång erfarenhet av förhandlingsteknik och det är vår vardag att förhandla med leverantörer, banker och skattemyndigheter.

2. Förberedelse
Tillsammans går vi igenom dina problem och lägger upp en plan – hur lösningen ser ut och hur lång tid det tar för att få ditt företag att fungera igen. 
En bra förberedelse är nyckeln till en lyckad rekonstruktion. Det finns ofta fler utvägar än du kan ana. Att vi är så noga med förberedelserna är en av anledningarna till att vi lyckas med så många företagsrekonstruktioner. Under förberedelsen tar vi fram en preliminär rekonstruktionsplan. Vi ser var problemen ligger, hur vi ska lösa dem och hur lång tid det kommer att ta. Likviditeten behöver lösas under rekonstruktionens tre första månader, så att den kan genomföras hela vägen utan att behöva avbrytas mitt i processen. Vi talar med finansiärer innan rekonstruktionen inleds – exempelvis banken, ägare eller ett factoringbolag – eftersom det är enklare att få hjälp innan allt drar igång. Läs om finansiering.

3. Ansökan till tingsrätten
Du får hjälp att skriva en ansökan om företagsrekonstruktion till tingsrätten. Den ger dig uppskov med betalningar och en möjlighet till en andra chans.
Till ansökan bifogar vi den senaste balans- och resultatrapporten, en bilaga över alla fordringsägare och en ansökningsavgift som i juni 2018 är 2 800 kronor.

4. Snabbt minskade kostnader
Den statliga lönegarantin ger dig direkt en bättre likviditet.
Dyra hyresavtal, leasing och banklån förhandlas om av oss.
Vi har långivarnas förtroende. Det är viktigt för du ska kunna komma igen.
Om tingsrätten beviljar ansökan meddelar den när det första borgenärssammanträdet ska hållas, vilket normalt är inom tre veckor efter beslutet. Inom en vecka informerar vi alla fordringsägare om mötet vid tingsrätten, där de kan närvara och framföra synpunkter om rekonstruktionen. Samtidigt informerar vi dem om vad rekonstruktionen innebär. Vi berättar att företaget inte betalar gamla skulder, men att allt nytt som beställs betalas kontant eller i förskott och att det därför är en säker kund. Ett administrationskonto upprättas, där vi övervakar likvidflödet. Vi tar fram en preliminär rekonstruktionsplan som läggs fram vid mötet vid tingsrätten. Planen kan bland annat handla om att säga upp personal, lägga ned verksamhetsgrenar, säga upp hyreskontrakt eller leasingavtal.

Möten vid tingsrätten
Vid tingsrättens borgenärssammanträde beslutas om rekonstruktionen ska fortsätta eller inte. Vi lägger fram rekonstruktionsplanen som redogör vilken verksamhet företaget driver, varför det har hamnat i den här situationen och hur det ska komma ur den. En redogörelse för bolagets tillgångar och skulder lämnas in. Fordringsägarna kan ibland vara på plats för att lämna sina synpunkter. Sedan fattar tingsrätten ett beslut om rekonstruktionen ska fortsätta eller inte.

Rekonstruktion av verksamheten
Om tingsrätten beslutar att rekonstruktionen ska fortsätta börjar vi arbeta utifrån rekonstruktionsplanen. Vi ser bland annat över organisationen, avtalen och personalen och åtgärdar problemen.

Positivt kassaflöde
I en rekonstruktion får företaget tillgång till viktiga verktyg som ett normalt företag inte har. De gör att du snabbare kan få ett positivt kassaflöde.

• Säga upp avtal. Du kan direkt säga upp ofördelaktiga avtal som är skrivna före rekonstruktionen, om du inte använder avtalet. Du kan exempelvis avsluta hyresavtal om du flyttar från lokalen och lämnar tillbaka nycklarna till hyresvärden. Hyresvärden får då en skadeståndsfordran som motsvarar hyran under återstående avtalstid. Den omfattas av ackordet.

• Lönegaranti. De anställda har rätt till lönegaranti under samma förutsättningar som i en konkurs. Företaget kan därmed säga upp övertalig personal och arbetsbefria dem utan att behöva betala uppsägningslönerna.

5. Skulderna skrivs ned – ackordet 
Ditt företag erbjuder långivare och myndigheter en uppgörelse som säger att du kan betala en andel av dina skulder.

För att en rekonstruktion ska lyckas krävs det en ekonomisk uppgörelse mellan företaget och fordringsägarna. För företagets räkning skickar vi därför ett ackordsförslag till alla fordringsägare som inte har någon säkerhet för sin fordran. Normalt erbjuds fordringsägarna ett ackord på 25 procent, vilket innebär att de får betalt med 25 procent av sin fordran. Innan förslaget skickas ut har vi efter vår utredning kunnat konstatera att förslaget blir ett bättre utfall för fordringsägarna än om företaget skulle försättas i konkurs. I förslaget anger vi också när företaget kommer utbetala ackordslikviden. Om en tillräckligt stor majoritet accepterar förslaget kommer tingsrätten kunna fastställa ett offentligt ackord. Ett sådant innebär att även de som inte har accepterat förslaget blir bundet av det.

6. Tillbaka igen!
Du återtar din roll som företagare med en affärsplan och en återbetalningsplan som långivare och myndigheter har godkänt.

Måste man gå via tingsrätten?
Det förekommer att vi biträder i en informell betalningsinställelse genom att vi för företagets räkning skickar ett brev till alla fordringsägare, där vi anger att det har ställt in sina betalningar. Detta kan sedan följas upp med ett underhandsackord utan inblandning av tingsrätten. För att ett sådant ackord ska lyckas måste dock alla fordringsägare, som inte får vara för många till antalet, acceptera erbjudandet. Under en informell betalningsinställelse får företaget inte det skydd som en företagsrekonstruktion innebär och det finns heller ingen möjlighet för de anställda att få lönegaranti.

Sista utvägen behöver inte vara en dålig utväg.
Konkurs är ett laddat ord som väcker negativa associationer hos de flesta. Men ibland kan konkurs vara det enklaste, billigaste och effektivaste alternativet för att rekonstruera en verksamhet. Att ett företag går i konkurs behöver inte innebära att verksamheten läggs ned. Tvärtom kan den ibland ge de skuldavskrivningar och avtalsrensningar som behövs för att verksamheten ska få nytt liv och i framtiden gå med vinst. Då kan det vara bättre att gå i konkurs, bilda ett nytt bolag och köpa ut inkråmet.