Skulder

Om du ställs inför det faktum att ditt företag är på väg in i en likviditetskris, är antagligen din första tanke att skapa tillskott i kassan. En bra tanke. Men att parallellt fundera på skuldsidan är också en bra idé. Som rekonstruktörer ägnar vi oss huvudsakligen åt att analysera och värdera balansräkningens skuldsida.

Finansiering

Vad händer med dina skulder?

Var går gränsen mellan en sund och osund skuldbelastning? Om vi ser att företaget är friskt och har en potential i framtiden, så är det vårt jobb att skapa en bättre balans mellan tillgångar och skulder, att få företaget på fötter igen. Rätt skött kan detta vara skillnaden mellan framgång och undergång. Och som sagt, ju tidigare vi kommer in i processen, desto fler utvägar har vi att jobba med. 

Skydd mot personligt betalningsansvar

Som du säkert känner till, kan du som företagare bli personligt betalningsansvarig för företagets skatter. Du kan undvika risk för sådant personligt ansvar om företaget ansöker om företagsrekonstruktion eller konkurs, innan skatten förfaller till betalning. Det är ännu ett skäl till varför det är viktigt att du kontaktar oss i tid.

Prioriterade skulder

Prioriterade skulder ingår inte i ackordet så länge fordringsägaren har fullgod säkerhet för sin fordran med en slags pant i en lös eller fast egendom. Säkerheten kan exempelvis vara företagsinteckning eller panträtt i fast egendom.

Bankskulder

Bankerna har ofta en företagsinteckning som säkerhet för sin fordran. Som framgår ovan ingår bankskulden inte i ackordet så länge som banken har fullgod säkerhet för sin fordran.

Skatteskulder, leverantörsskulder och lönegaranti

Alla fordringsägare som inte har förmånsrätt omfattas av ackordet. Framför allt är det skulder till leverantörer och Skatteverket och lönegarantin som regleras i ackordet. Ackordet ska ge alla sådana fordringsägare lika rätt och minst 25 procent av fordringarnas belopp.