Ordlista

Det finns vissa ord och begrepp som är speciella för rekonstruktioner och obestånd. Här förklarar vi vad de vanligaste orden betyder.


Ackord
Ackord innebär nedskrivning av företagets skulder. Om ett ackord är på 25 procent betyder det att fordringsägarna får betalt med 25 procent av sina fordringar.

Borgensman
En person som lovat att betala någon annans skuld (exempelvis ett lån) om låntagaren, gäldenären, själv inte betalar.

Borgenär
En person som har en fordran mot någon annan. Benämns även fordringsägare.

Borgenärssammanträdet
Möten vid tingsrätten. Om tingsrätten godkänner ansökan om rekonstruktion hålls det första borgenärssammanträdet inom cirka tre veckor efter godkänd ansökan.

Finansiell rekonstruktion

Finansiell rekonstruktion är den del av rekonstruktionen som tar sikte på balansräkningen och skulderna.

Företagsrekonstruktion
En företagsrekonstruktion är ett alternativ till konkurs om du har ett bra företag som fått ekonomiska problem som är möjliga att lösa enligt lagen om rekonstruktion.

Förmånsrätt
Förmånsrättslagen reglerar i vilken inbördes ordning fordringsägare har rätt till betalning ur gäldenärens egendom.

Gäldenär
Ett företag eller person som har en skuld till någon annan (borgenären).

Lönegaranti
Företagets anställda har under en företagsrekonstruktion, på samma sätt som vid en konkurs, rätt att under viss tid få sin lön från Länsstyrelsen. Företaget får då en skuld till Länsstyrelsen, vilken ska regleras efter en genomförd företagsrekonstruktion. Om rekonstruktionen innefattar ett offentligt ackord kommer en stor del av denna skuld att omfattas av ackordet.

Obestånd
En juridisk eller fysisk persons oförmåga att betala sina skulder i takt med att de förfaller till betalning. Oförmågan får inte vara tillfällig. Benämns även insolvens. Utgör grund för konkurs. Vid en företagsrekonstruktion krävs det inte att företaget är på obestånd. Det räcker att det har betalningssvårigheter, som kan vara tillfälliga.

Panträtt
Den rätt som uppstår när någon (panthavaren) får en säkerhet för en fordran mot någon annan (pantsättaren). Om betalning inte sker får panthavaren sälja (realisera) panten.

Rekonstruktion i sak
Del av företagsrekonstruktionen där organisationen och verksamheten i företaget ses över.

Rekonstruktionsplan
Planen för hur rekonstruktionen ska genomföras och vilka åtgärder som ska vidtas för att företaget ska kunna bedriva en lönsam verksamhet. En preliminär rekonstruktionsplan ska presenteras av rekonstruktören vid det första borgenärssammanträdet vid tingsrätten, som ska ta ställning till om rekonstruktion ska få fortsätta.

Rekonstruktör
Rekonstruktören leder rekonstruktionen genom att driva och övervaka processen, ge råd och se till att företaget följer reglerna för rekonstruktionen.